IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Autor: Ondřej Pantlík | 29.03.2017 12:02

Vyhlášení zápisu k předškolnímu vzdělávání, zveřejnění kritérií

 

Pro školní rok 2023/2024 se zápis k předškolnímu vzdělávání koná od 2. května do 3. května 2023 od 09:00 do 15:00 hod. v budově Mateřské školy Bohuňovice, Pod Lipami 210 Bohuňovice.

 

Škola bude naplněna do počtu 96 dětí. Předpokládaný počet přijatých je 21 dětí. Žádosti budou přijímány nejdříve 2. května 2023.

 

Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2023 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září 2023 povinné. Tato povinnost se vztahuje:

 

·         na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů,

·         a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů,

·         na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

·         na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

·         4 souvislé hodiny denně,

·         ředitel školy stanovil ve školním řádu začátek povinné doby v 8:00 hodin.

 

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.

 

Upozorňujeme rodiče, že dle §34 odst. 4 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) škola obdrží od obecního úřadu seznam dětí s trvalým bydlištěm v obvodu mateřské školy a škola bude postupovat dle níže uvedených kritérií.


 

Rodič předem vyplní a dodá následující:

1)      žádost o přijetí do MŠ včetně potvrzení o řádném očkování dítěte (žádost ke stažení na webu https://zsbohun.cz/zapis-k-predskolnimu-vzdelavani/),

2)      vyhotoví prostou kopii rodného listu.

 

Žádosti o přijetí je možné dodat následujícím způsobem:

1)      Osobně na adrese Mateřské školy Pod Lipami 210 Bohuňovice. (Bez přítomnosti dětí.)

 

Přidělení registračního čísla:

1)      Bude přiděleno osobně a to v den podání žádosti na adrese Mateřské školy Pod Lipami 210 Bohuňovice.

 

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy www.zsbohun.cz.


 

Kritéria pro přijetí

 

Skupiny

Kritéria pro zařazení do skupiny a přidělení bodů

A. Bodové ohodnocení

Každému žadateli v této kategorii bude přiděleno

 

B. Postup v případě rovnosti bodů po bodovém ohodnocení ve skupině dle sloupce A

Skupina 1

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (povinné předškolní vzdělávání) s trvalým pobytem v obcích příslušného společného školského spádového obvodu

 

100 bodů

Žádosti s rovným počtem bodů budou zařazeny do pořadníku dle data narození dítěte od nejstaršího k nejmladšímu

Skupina 2

Děti, které před začátkem škol. roku 2023/24 dosáhnou nejméně 4. roku věku (narozeny do 31. 8. 2019) k celodenní docházce s trvalým pobytem v obcích příslušného společného školského spádového obvodu

 

90 bodů

Žádosti s rovným počtem bodů budou zařazeny do pořadníku dle data narození dítěte od nejstaršího k nejmladšímu

Skupina 3

Děti, které před začátkem škol. roku 2023/24 dosáhnou nejméně 4. roku věku (narozeny do 31. 8. 2019) k polodenní docházce s trvalým pobytem v obcích příslušného společného školského spádového obvodu

 

80 bodů

Žádosti s rovným počtem bodů budou zařazeny do pořadníku dle data narození dítěte od nejstaršího k nejmladšímu

Skupina 4

Děti, které před začátkem škol. roku 2023/24 dosáhnou nejméně 3. roku věku (narozeny do 31. 8. 2020) k celodenní docházce s trvalým pobytem v obcích příslušného společného školského spádového obvodu

 

70 bodů

Žádosti s rovným počtem bodů budou zařazeny do pořadníku dle data narození dítěte od nejstaršího k nejmladšímu

Skupina 5

Děti, které před začátkem škol. roku 2023/24 dosáhnou nejméně 3. roku věku (narozeny do 31. 8. 2020) k polodenní docházce s trvalým pobytem v obcích příslušného společného školského spádového obvodu

 

60 bodů

Žádosti s rovným počtem bodů budou zařazeny do pořadníku dle data narození dítěte od nejstaršího k nejmladšímu

Skupina 6

Děti, které před začátkem škol. roku 2023/24 dosáhnou nejméně 2. roku věku (narozeny do 31. 8. 2021) k celodenní docházce s trvalým pobytem v obcích příslušného společného školského spádového obvodu

 

50 bodů

Žádosti s rovným počtem bodů budou zařazeny do pořadníku dle data narození dítěte od nejstaršího k nejmladšímu

Skupina 7

Děti, které před začátkem škol. roku 2023/24 dosáhnou nejméně 2. roku věku (narozeny do 31. 8. 2021) k polodenní docházce s trvalým pobytem v obcích příslušného společného školského spádového obvodu

 

40 bodů

Žádosti s rovným počtem bodů budou zařazeny do pořadníku dle data narození dítěte od nejstaršího k nejmladšímu

Skupina 8

Děti mimo spádovou oblast MŠ k celodenní docházce

20 bodů

Žádosti s rovným počtem bodů budou zařazeny do pořadníku dle data narození dítěte od nejstaršího k nejmladšímu

Skupina 9

Děti mimo spádovou oblast MŠ k polodenní či jiné docházce

10 bodů

Žádosti s rovným počtem bodů budou zařazeny do pořadníku dle data narození dítěte od nejstaršího k nejmladšímu

 

Doplňující kritérium platné pouze u skupiny 8 a 9 se uplatní jen u dětí, které mohou žádat o přednostní přijetí v jiné MŠ: sourozenec již přijatého dítěte do Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice = 10 doplňkových bodů

V Bohuňovicích dne 28. 3. 2023

Mgr. Jindřich Daněk

ředitel školy v. r.