IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 725 950 449

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Autor: Ondřej Pantlík | 29.03.2017 12:02

Vyhlášení zápisu, zveřejnění kritérií 

Pro školní rok 2021/2022 se zápis k předškolnímu vzdělávání koná od 3. května do 14. května 2021 od 10:00 do 15:00 hod. v budově Mateřské školy Bohuňovice, Pod Lipami 210 Bohuňovice.

Škola bude naplněna do počtu 96 dětí. Žádosti budou přijímány nejdříve 3. května!

Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2021 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září 2021 povinné. Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů,

- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů,

- na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

- 4 souvislé hodiny denně,

- ředitel školy stanovil ve školním řádu začátek povinné doby v 8 hodin.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.

Upozorňujeme rodiče, že dle §34 odst. 4 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) škola obdrží od obecního úřadu seznam dětí s trvalým bydlištěm v obvodu mateřské školy a škola bude postupovat dle níže uvedených kritérií. 

Rodič předem vyplní a dodá následující:

1)  - žádost o přijetí do MŠ včetně potvrzení o řádném očkování dítěte (žádost ke stažení na webu https://zsbohun.cz/zapis-k-predskolnimu-vzdelavani/),

     - vyhotoví prostou kopii rodného listu.

Žádosti o přijetí je možné dodat následujícím způsobem:

1)      datovou schránkou,

         emailem s elektronickým podpisem na adresu zsbohun@bohunovice.cz,

3)      poštou,

         osobně na adrese Mateřské školy Pod Lipami 210 Bohuňovice. (Bez přítomnosti dětí.)

Přidělení registračního čísla:

1)      v případě osobního doručení Vám bude přiděleno na místě,

2)      v případě doručení žádosti emailem, poštou nebo datovou schránkou Vám bude registrační číslo žádosti zaslané na emailovou adresu uvedenou v žádosti o přijetí do MŠ.

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy www.zsbohun.cz.