IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Trchalíková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 607 575 485, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Autor: Ondřej Pantlík | 29.03.2017 12:02

VYHLÁŠENÍ ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZVEŘEJNĚNÍ KRITÉRIÍ

 

Pro školní rok 2024/2025 se zápis k předškolnímu vzdělávání koná 15. 5. 2024 od 09:00 do 17:00 hod. v budově Mateřské školy Bohuňovice, Pod Lipami 210 Bohuňovice.

 

Škola bude naplněna do počtu 96 dětí.

 

Elektronický předzápis bude probíhat od 7. 5. – 15. 5. 2024 do 14:00 hod.  https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/bohunovice

 

Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2024 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září 2024 povinné. Tato povinnost se vztahuje:

 

·       na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů,

·       a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů,

·       na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

·       na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

·       4 souvislé hodiny denně,

·       ředitel školy stanovil ve školním řádu začátek povinné doby v 8:00 hodin.

 

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.

 

Upozorňujeme rodiče, že dle §34 odst. 4 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) škola obdrží od obecního úřadu seznam dětí s trvalým bydlištěm v obvodu mateřské školy a škola bude postupovat dle níže uvedených kritérií.

 

Rodič předem vyplní a dodá následující:

1)      žádost o přijetí do MŠ včetně potvrzení o řádném očkování dítěte (žádost ke stažení na webu https://zsbohun.cz/zapis-k-predskolnimu-vzdelavani/),

2)      vyhotoví prostou kopii rodného listu.

 

Žádosti o přijetí je možné dodat následujícím způsobem:

1)      Osobně na adrese Mateřské školy Pod Lipami 210 Bohuňovice. (Bez přítomnosti dětí.)

 

Přidělení registračního čísla:

1)      Bude přiděleno osobně a to v den podání žádosti na adrese Mateřské školy Pod Lipami 210 Bohuňovice.

 

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy www.zsbohun.cz.

 

 

Kritéria pro přijetí

 

Skupiny

Kritéria pro zařazení do skupiny a přidělení bodů

A. Bodové ohodnocení

Každému žadateli v této kategorii bude přiděleno

 

B. Postup v případě rovnosti bodů po bodovém ohodnocení ve skupině dle sloupce A

Skupina 1

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (povinné předškolní vzdělávání) s trvalým pobytem v obcích příslušného společného školského spádového obvodu

 

100 bodů

Žádosti s rovným počtem bodů budou zařazeny do pořadníku dle data narození dítěte od nejstaršího k nejmladšímu

Skupina 2

Děti, které před začátkem škol. roku 2024/25 dosáhnou nejméně 4. roku věku (narozeny do 31. 8. 2020) k celodenní docházce s trvalým pobytem v obcích příslušného společného školského spádového obvodu

 

90 bodů

Žádosti s rovným počtem bodů budou zařazeny do pořadníku dle data narození dítěte od nejstaršího k nejmladšímu

Skupina 3

Děti, které před začátkem škol. roku 2024/25 dosáhnou nejméně 4. roku věku (narozeny do 31. 8. 2020) k polodenní docházce s trvalým pobytem v obcích příslušného společného školského spádového obvodu

 

80 bodů

Žádosti s rovným počtem bodů budou zařazeny do pořadníku dle data narození dítěte od nejstaršího k nejmladšímu

Skupina 4

Děti, které před začátkem škol. roku 2024/25 dosáhnou nejméně 3. roku věku (narozeny do 31. 8. 2021) k celodenní docházce s trvalým pobytem v obcích příslušného společného školského spádového obvodu

 

70 bodů

Žádosti s rovným počtem bodů budou zařazeny do pořadníku dle data narození dítěte od nejstaršího k nejmladšímu

Skupina 5

Děti, které před začátkem škol. roku 2024/25 dosáhnou nejméně 3. roku věku (narozeny do 31. 8. 2021) k polodenní docházce s trvalým pobytem v obcích příslušného společného školského spádového obvodu

 

60 bodů

Žádosti s rovným počtem bodů budou zařazeny do pořadníku dle data narození dítěte od nejstaršího k nejmladšímu

Skupina 6

Děti, které před začátkem škol. roku 2024/25 dosáhnou nejméně 2. roku věku (narozeny do 31. 8. 2022) k celodenní docházce s trvalým pobytem v obcích příslušného společného školského spádového obvodu

 

50 bodů

Žádosti s rovným počtem bodů budou zařazeny do pořadníku dle data narození dítěte od nejstaršího k nejmladšímu

Skupina 7

Děti, které před začátkem škol. roku 2024/25 dosáhnou nejméně 2. roku věku (narozeny do 31. 8. 2022) k polodenní docházce s trvalým pobytem v obcích příslušného společného školského spádového obvodu

 

40 bodů

Žádosti s rovným počtem bodů budou zařazeny do pořadníku dle data narození dítěte od nejstaršího k nejmladšímu

Skupina 8

Děti mimo spádovou oblast MŠ k celodenní docházce

20 bodů

Žádosti s rovným počtem bodů budou zařazeny do pořadníku dle data narození dítěte od nejstaršího k nejmladšímu

Skupina 9

Děti mimo spádovou oblast MŠ k polodenní či jiné docházce

10 bodů

Žádosti s rovným počtem bodů budou zařazeny do pořadníku dle data narození dítěte od nejstaršího k nejmladšímu

 

Doplňující kritérium platné pouze u skupiny 8 a 9 se uplatní jen u dětí, které mohou žádat o přednostní přijetí v jiné MŠ: sourozenec navštěvující ZŠ Bohuňovice nebo sourozenec přijatý k základnímu vzdělávání na ZŠ Bohuňovice nebo dítě již navštěvující MŠ Bohuňovice = 10 doplňkových bodů.

 

 

 

V Bohuňovicích dne 28. 3. 2024

 

                                                                                                                                                                                                                        Mgr. Jindřich Daněk

                                                                                                                                                                                                                            ředitel školy v. r.