IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Trchalíková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 607 575 485, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Informace povinně zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup

Autor: Ondřej Pantlík | 03.01.2019 16:05

Název: Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice

Důvod a způsob založení: Příspěvková organizace, založena zřizovací listinou 1.12.2002; Základní škola je zřízena za účelem poskytování základního vzdělání a výchovy žáků, připřavuje žáky pro další studium a praxi, je součástí výchovně vzdělávací soustavy podle školského zákona (§5 zákona č.29/1984 Sb.); Mateřská škola navazuje na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestranou péči dětem zpravidla ve věku od 3 do 6 let (§3 zákona č. 76/1978 Sb.); Školní družina slouží k výchově, vzdělání, zájmové činnosti a rekreaci žáků 1. stupně základní školy v době mimo vyučování (§20 zákona č. 76/1978 Sb.); školní jídlena zajišťuje stravování (§39 zákona č. 76/1978 Sb.) dětí a žáků a pracovníků předškolního zařízení, škol a školských zařízení i veřejnosti (sociální program obce).

Organizační struktura: ředitel školy Mgr. Jindřich Daněk (statutární zástupce), zástupce ředitele Mgr. Renáta Mušková, hospodářka Marie Prutyszynová

Kontaktní spojení:

Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice, Pod lipami 210, 783 14 Bohuňovice

e-mail: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz

datová schránka: 5nuvzmh

telefon: 585 389 343

web: https://zsbohun.cz

úřední hodiny: po-pá 8:00-12:00

Bankovní spojení: 28633811/0100

IČ: 00849251

Dokumenty (Sekce - Důležité - Řády, předpisy, směrnice a Školní vzdělávací programy)

Místo a způsob, jak lze získat informace - viz Směrnice o poskytování informací

Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí - viz Směrnice o poskytování informací

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek (odvolání) proti rozhodnutím  - viz Směrnice o poskytování informací

Seznam používaných formulářů (ZDE)

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje: 

 • Zákon č. 561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 89/2012 Sb. - Zákon občanský zákoník
 • Zákon č. 563/2004 Sb. - Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb. - Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb.Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 
 • Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice
 • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice
 • Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Bohuňovice
 • Školní řád mateřské školy Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice
 • Školní řád Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice

Úhrady za poskytování informací - viz Směrnice o poskytování informací

 Výroční zpráva o poskytování informací - viz výroční zpráva v sekci Výroční zprávy