IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 607 575 485, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Informace

Autor: Ondřej Pantlík | 17.01.2017 13:28

 

Způsob přihlašování a odhlašování stravy

Přihlašování a odhlašování stravy v průběhu měsíce si provádí každý strávník samostatně, osobně, telefonicky, prostřednictvím internetu nebo přes mobilní aplikaci pro telefony používající operační systém Android. Stravu na následující den je možné si přihlásit nebo odhlásit každý pracovní den a to do 13 hodin. Každý strávník má své vlastní přihlašovací uživatelské jméno a heslo na webové rozhraní. Stávajícím strávníkům zůstávají uživatelská jména a hesla stejná. Strávník zde má také možnost sledovat výši svého konta.

Novým strávníkům budou uživatelská jména a hesla přidělena spolu s bezkontaktními čipy v ceně 115,- Kč v kanceláři školní jídelny.

Stávající čipy zůstávají v platnosti po celou dobu stravování.

Kroky pro přihlášení nebo odhlášení pomocí internetu:

www.strava.cz, číslo našeho zařízení 91

– stravné – přihlášení uživatele – zadat uživatelské jméno (příjmení a jméno vše dohromady, malým písmem a bez diakritiky) – heslo – odeslat – objednávky stravy – provést požadovanou změnu (odhlášení nebo přihlášení) – odeslat – konečné odhlášení uživatele z aplikace.

Stručný přehled pro stravování nových strávníků

Přihláška pro stravování na příslušný školní rok (bude vydána v kanceláři ŠJ).

Po zaevidování přihlášky Vám bude přidělen variabilní symbol, který bude vždy používán při platbě z Vašeho účtu. Je po celou dobu stravování stejný.

Cena stravného

Děti MŠ 3 – 6 let                            

·         přesnídávka  10,- Kč + 3,- Kč za pitný režim, celkem 13,- Kč

·         oběd  25,- Kč

·         svačina10,- Kč

Celodenní 48 Kč

Výše jistiny 1700 Kč

 

Děti MŠ 7-10 let

·         přesnídávka 10,- Kč + 3,- Kč za pitný režim, celkem 13,- Kč

·         oběd 29,- Kč

·         svačina 10,- Kč

Celodenní 52 Kč

Výše jistiny 1900 Kč

 

Žáci ZŠ 7-10 let

Oběd 34,- Kč

Výše jistiny 1300 Kč.

 

Žáci ZŠ 11-14 let

Oběd 39,- Kč

Výše jistiny 1400 Kč.

 

Žáci ZŠ 15 a více let

Oběd 44,- Kč

   Výše jistiny 1600 Kč 

 

Cizí strávníci

Oběd 90,- Kč 

  Oběd důchodci ZŠ a MŠ 69,- Kč

   Výše jistiny 1600 Kč

 

Úhrada stravného se provádí:

·         V hotovosti – vždy předem (2 dny v měsíci, strávníci jsou vždy o datu výběru informování předem)

·         Inkasem – doplatek s jistinou, vždy k 5. následujícího měsíce (na účet 35-28633811/0100)

·        „platebním převodem“

U plateb inkasem je vždy nutno zaslat jednorázovou zálohu, která je na konci školního roku vyúčtována.

 

Zásady vaření

Při sestavování jídelníčku přihlížíme k plnění spotřebního koše, který je součástí vyhlášky o školním stravování. Dále přihlížíme k doporučené pestrosti stravy vydané v časopise „Výživa“, kterou doporučuje Česká školní inspekce. Součástí stravy pro děti MŠ je také zajištění pitného režimu. Ten je zajištěn dle rozhodnutí vedení MŠ (po dohodě s rodiči) pitnou vodou.

V naší školní jídelně jsou používány denně pouze čerstvé kvalitní suroviny. Pokud je to možné, tak při nákupu dáváme přednost regionálním dodavatelům. Při výběru potravin pro nás není pouze kritérium cena, ale i kvalita a původ.

Polévky jsou připravovány ze základního vývaru z kořenové zeleniny, čerstvého masa a koření. K dochucení používáme takové dochucovací prostředky, které neobsahují glutamát sodný, jsou používány jen v malém množství. Vzhledem k plnění spotřebního koše zařazujeme častěji zeleninové a luštěninové polévky.

Pro přípravu hlavních jídel používáme maso kuřecí, krůtí, hovězí, vepřové, případně králičí. Dvakrát do měsíce vaříme ryby. Sladká a bezmasá jídla jsou střídány jedenkrát týdně.

Dvakrát měsíčně jsou zařazovány luštěninové pokrmy.

Přílohy jako například bramborová kaše není připravována z polotovaru, ale pouze z čerstvých surovin – brambory, mléko a máslo. Dle možností a skladby jídelníčku jsou připravovány zeleninové saláty, čerstvé ovoce, kompoty nebo ovocné saláty.

Připravujeme dle dostačujícího finančního limitu jogurtové, tvarohové, pudinkové dezerty nebo domácí moučníky.

Nápoje jsou podávány formou neslazených ovocných sypaných čajů, mléka, mléčných koktejlů, 100% džusů, moštů a vodou s čerstvou citronovou šťávou, případně čerstvým nastrouhaným zázvorem.

Stravování dětí a žáků v době nemoci

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, o předškolním, základním , středním, vyšším  odborném a jiném vzdělávání definuje školní stravování jako školskou službu, která je podle § 122 poskytována dětem jako hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole. To znamená, že dotované školní stravování se neposkytuje v době, kdy zmiňované děti a žáci nepobývají v mateřské škole nebo ve škole. Pouze první den nemoci je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování považován za pobyt ve škole.

 

Zaplacené obědy jsou rodiče povinni odhlásit. Pokud obědy v době nemoci nebudou odhlášeny, žáci se tak stanou cizími strávníky a bude jim stanovena cena bez dotací, tzn. bude jim účtována cena oběda (finanční normativ dle kategorie, věcná a mzdová režie a zisk).

U dětí v mateřské škole bude účtována cena ranní přesnídávky (finanční normativ) a cena oběda (finanční normativ dle kategorie, věcná a mzdová režie a zisk).

Odpolední svačina nebude účtována.

Stravování žáků v době prázdnin, ředitelského volna

Podle § 117 písm. a) je školní družina vyloučena z toho, aby při pobytu v ní stravování poskytovalo, protože školní družina je zájmové školské zařízení a pokud bude ve školní družině zajištěn dětem pobyt o ředitelském volnu, pak nemají nárok na zvýhodněné stravování (za finanční normativ) – pokud se budou stravovat, tak za plnou cenu (tzn. jako cizí strávníci).

Podle § 119 zařízení školního stravování mohou poskytovat školní stravování také v době školních prázdnin. 

Zdraví žáci se stravují v jídelně, nemohou odebírat stravu do jídlonosičů (vyhláška č. 107/2005 Sb., § 2, odst. 1). 

Možnost dotovaného stravování o prázdninách se na dny ředitelského volna nevztahuje, pokud se budou žáci stravovat, tak za plnou cenu (tzn. jako cizí strávníci).

Alergeny ve školní jídelně

Alergeny k jednotlivým jídlům, je možné zjistit na stránce Jídelníček po kliknutí na ikonu vpravo od jednotlivých jídel.

Odvolání na legislativu:

·         EU – 200/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

·         ČR – Vyhláška 113/2005 Sb.

·         O způsobu označování potraviny a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10

·         Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 dost. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Nařízení nabývá účinnosti 13. 12. 2014.

 

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

Záměrem je dosažení vysoké míry ochrany zdraví strávníka a zaručení jeho práva na informace – informace o potravinách a pokrmech, které konzumuje.

 

Co jsou to alergeny v potravinách?

Různé druhy alergií postihující až 30% populace a na alergii není lék.

Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se vyvarovat, jedině voda není alergenní.

·         Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS), která může vyústit až k anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně – jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

·         Potravinové alergeny mohou vyvolat všechny alergeny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

 

Označení nebalených potravin – zhotovení pokrmů ve školních jídelnách

Značení alergenů je pouze informační požadavek. Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Od 13. 12. 2014 je povinnost při nákupu potravinových výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

Zákonné ustanovení určuje školním jídelnám „jasně a zřetelně označit“, není sice blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenů, uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník ohlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku s číslem, označující alergen. Pokud bude zvolené číselné označení, bude v blízkosti jídelního lístku seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.