IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Trchalíková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 607 575 485, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Školní družina

Autor: Admin | 07.12.2016 20:47

Vážení rodiče!

V naší školní družině máte možnost umístit svoje děti před a po skončení vyučování.

Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky 1. stupně ZŠ, přihlášené k pravidelné denní docházce.

PŘIHLAŠOVÁNÍ do školní družiny:

·         Přihlášky se podávají na konci školního roku, před plánovaným nástupem do družiny.

·         Přihlašuje se vždy na jeden školní rok.

·         Přihlašování zajišťují vychovatelky školní družiny, o přijetí k docházce do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněné přihlášky = zápisního lístku.

·         Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny.

Dětem nabízíme pestrou činnost ve 4 odděleních ŠD a možnost pracovat ve výtvarném nebo šachovém kroužku.

 

 PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY:

·         Ranní družina od 6.30 – 7.30 hod.

·         Odpolední družina od 11.25 – 16.30hod.

 

ŠKOLNÉ:

S účinností od 1.9.2023 stanovil ředitel školy výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

na částku 200,-Kč měsíčně.

Úplata se platí ve dvou splátkách, za období září – leden a únor – červen.

Platba za I.pololetí se provádí do konce měsíce září, platba za II.pololetí do konce měsíce února.

 

ODHLAŠOVÁNÍ ze školní družiny

Ukončit zájmové vzdělávání mohou:

1) Zákonní zástupci písemnou žádostí, kdykoli během školního roku.

2) Ředitel školy v případě, že:

·         Účastník soustavně narušuje činnosti družiny, opakovaně porušuje Vnitřní řád ŠD a školní řád.

·         Trvale svým agresivním chováním, nerespektováním vychovatelky a dalšími kázeňskými přestupky ohrožuje zdraví a bezpečnost svou i ostatních.

·         Není v řádném termínu zaplaceno školné za družinu.