IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Trchalíková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 607 575 485, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Zápis do 1. třídy

Autor: Ondřej Pantlík | 13.03.2024 16:44

Ředitelství Základní školy v Bohuňovicích na základě ustanovení § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ve spolupráci s obcí Bohuňovice oznamují, že

ZÁPIS DĚTÍ

DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL

na školní rok 2024/2025

bude prezenčně proveden v

pátek 5. dubna 2024 od 900 do 1700 hodin

 

Zápis proběhne v základní škole:    Pod Lipami 210 Bohuňovice 783 14

Přijato bude maximálně 50 žáků do 1. třídy školního roku 2024/2025

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

 

Kritéria pro přijetí:

 

Skupiny

Kritéria pro zařazení do skupiny a přidělení bodů

A. Bodové ohodnocení

Každému žadateli v této kategorii bude přiděleno

 

B. Postup v případě rovnosti bodů po bodovém ohodnocení ve skupině dle sloupce A

Skupina 1

Děti s trvalým pobytem v obcích příslušného společného školského spádového obvodu.

 

100 bodů

Žádosti s rovným počtem bodů budou zařazeny do pořadníku dle data narození dítěte od nejstaršího k nejmladšímu

Skupina 2

Děti mimo spádovou oblast.

50 bodů

Žádosti s rovným počtem bodů budou zařazeny do pořadí losováním.

 

Doplňující kritérium platné pouze u skupiny 2 se uplatní jen u dětí, které mohou žádat o přednostní přijetí v jiné ZŠ:

a) dítě navštěvující MŠ Bohuňovice = 10 doplňkových bodů

b) sourozenec již přijatého dítěte v ZŠ Bohuňovice = 10 doplňkových bodů

c) sourozenec již přijatého dítěte v MŠ Bohuňovice = 10 doplňkových bodů

 

Zápisu se musí zúčastnit i děti z příslušného spádového obvodu, jimž byla odložena školní docházka.

Zákonní zástupci dítěte, kteří se s dítětem dostaví k zápisu, zpravidla přikládají kopii rodného listu dítěte, tato kopie pak musí být součástí spisu. Dále platný občanský průkaz jednoho z rodičů (pokud je trvalé bydliště dítěte jiné, tak i doklad o trvalém bydlišti dítěte).

Žádáme rodiče, aby řádně a včas splnili tuto zákonem stanovenou povinnost. Na ZŠ Bohuňovice probíhá výuka AJ již od 1. ročníku.

 

V Bohuňovicích 12. 2. 2024                                                                                                                                              Mgr. Jindřich Daněk v.r.