IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun@bohunovice.cz
datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina u jídelny: 721 376 839
Školní družina bazén: 736 154 376
Školní jídelna: skolnijidelna@bohunovice.cz, tel.: 725 950 449

Informace pro rodiče

Autor: Ondřej Pantlík | 07.10.2020 10:25

Milí rodiče,

i když si nikdo z nás nepřeje, v případě nepříznivých okolností se může stát, že vaše dítě budeme muset vzdělávat distančně. Protože se na tuto eventualitu celá škola připravujeme předem, pokusíme se i Vás připravit na tuto nepříjemnou situaci. 

Všechny podmínky, práva i povinnosti Vás i žáků v době distančního vzdělávání řeší upravený školní řád dostupný na webových stránkách školy.

V následujících řádcích se budeme zabývat praktickými záležitostmi.

Kontakty

 1. Na 1. stupni by s Vámi měli být učitelé v kontaktu pomocí e-mailu, popř. telefonu.
 2. Na 2. stupni by s Vámi měli být učitelé v kontaktu pomocí systému Bakaláři (Komens a žákovská knížka), emailu nebo telefonicky.

Organizace výuky

Od 4. 1. se k prezenční výuce vrací pouze žáci 1. a 2. ročníku, ostatní ročníky 3.-9. se budou vzdělávat distančně podle rozvrhů pro synchronní vzdělávání, které žáci dostali od svých třídních učitelů již na pozdzim.

Mění se časy začátků vyučovacích hodin podle původního rozvrhu takto:

 1. hodina 7:45 - 8:30
 2. hodina 8:40 - 9:25
 3. hodina 9:45 - 10:30
 4. hodina  10:40 - 11:25
 5. hodina 11:35 - 12:20
 6. hodina 12:30 - 13:15

Online vzdělávání  probíhá v systému Google Učebna (Google Classroom), všichni žáci jsou připojeni a mají přihlašovací údaje. 

Zvláště na 1. stupni je vhodné, aby i Vy jste měli přístup a mohli dětem s organizací pomoci (přihlášení, pomoc s odesláním úkolu, připojením se do videokonference apod.)

Výuka online se dělí na dvě části:

 • Synchronní – pomocí videokonference Google Meet, na kterou se lze přihlásit v daný čas pomocí odkazu z Google učebny. (Viz obrázek dole) 
 • Asynchronní – plnění úkolů v Google učebně mimo dobu synchronní výuky.

Synchronní výuka je pro žáky povinná a neúčast na ní je potřeba omluvit

Výstupy asynchronní výuky (vypracované materiály, vyplněné kvízy) mohou být hodnoceny klasifikací.

Pokud z různých důvodů se žák nemůže účastnit online výuky, je další způsob vzdělávání nutné projednat s třídním učitelem.

Výuka na 1. stupni

 • 1. a 2. ročník výuka probíhá prezenčně ve škole.
 • 3.-5. ročník - výuka probíhá distančně, je organizovaná třídním učitelem.

Výuka na 2. stupni

 • Probíhá dle předem připraveného rozvrhu pro distanční vzdělávání takto. Vyučovací hodina je rozdělena na dvě části 
  • Synchronní výuka – výuka probíhá přibližně 30 minut, žáci se připojí do videokonference z učebny v daný čas dle rozvrhu, absence musí být omluvená. Je velmi vhodné z důvodu komunikace a kontroly činnosti žáka mít zapnutou v kameru na svém zařízení. 
  • Asynchronní výuka – V případě doplnění synchronní výuky probíhá 15 minut, žáci pracují individuálně na zadaných úkolech. V předmětech nejsou všechny hodiny odučeny synchronně, pro tuto část výuky žáci dostávají další úkoly, které vypracují asynchronně. V případě dalších předmětů probíhá asynchronní vzdělávání individuálně dle možností žáka.
  • Odpolední výuka synchronně neprobíhá.
 • Rozvrh synchronního vzdělávání včetně seznamu předmětů, které jsou vzdělávány pouze asynchronně a předmětů, které v distančním vzdělávání nebudou vyučovány vůbec, dostanou žáci vždy před začátkem distančního vzdělávání fyzicky i elektronicky.

Hodnocení žáků v době distančního vzdělávání

 • Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno formativní (např. zpětná vazba) i sumativní hodnocení (např. klasifikačním stupně). Po uzavření určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku.
 • Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy, prověrky), při distanční výuce výsledky jeho práce ukládány ve formě osobního portfolia, v listinné, nebo digitální podobě.
 • Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně, pravidelně ve stanovených intervalech, prostřednictvím:
  • platformy Bakaláři,
  • případně skupinovým chatem, videohovory, které nahrazují klasické třídní schůzky,
  • případně písemnou korespondencí, telefonicky, osobně. 

Neúčast žáka na distančním vzdělávání

Neúčast žáka na synchronní výuce omlouvá zákonný zástupce na 1. stupni e-mailem třídnímu učiteli (popř. e-mailem na adresu školy, popř. telefonicky), na 2. stupni v systému Komens (popř. e-mailem vyučujícímu, e-mailem na adresu školy, telefonicky). Následně pak žák po skončení distančního vzdělávání doloží neúčast omluvenkou v odpovídající psané formě (notýsek, ŽK, omluvný list).

Offline výuka

Žáci, kteří se nemohou účastnit synchronní i asynchronní výuky (online), mají tzv. offline výuku, komunikují s třídním učitelem, který jim zprostředkuje materiály a zadání úkolů (osobně - v budově školy, poštou, e-mailem).

Technická pomoc

Uvědomujeme si, že online vzdělávání je náročné nejen pro organizaci vašeho času, ale i z technického hlediska.

Připravili jsme pro Vás návody k přihlášení do všech systémů, dostupné jsou ZDE.

Kdykoliv budete potřebovat pomoci s technickou stránkou (např. zapomenuté heslo, nemožnost se přihlásit do systémů apod.) Obraťte se kdykoliv na:

Ondřej Pantlík, e-mail: ondrej.pantlik@zsbohun.cz, tel: 607 495 221