IČ: 00849251
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Tel.: 585 389 343
Email: zsbohun(at)bohunovice(dot)cz
Datová schránka: 5nuvzmh
Školní družina bazén: Zbraňková 736 154 376, Neumannová 727 944 491
Školní družina škola: Vachutková 727 919 560, Hrušková 607 575 472
Mateřská škola:tel.: 777 134 489, ms(at)zsbohun(dot)cz
Školní jídelna: tel.: 725 950 449, skolnijidelna(at)bohunovice(dot)cz

Autor: Ondřej Pantlík | 07.04.2021 13:05

Postup při návratu dětí do škol od 8. 6. 2021 v MŠ a ZŠ

 

Vážení rodiče,

na základě informací z MŠMT ze dne 8. 6. 2021 vám sděluji následující:

 

Prezenční vzdělávání bude probíhat pro žáky na ZŠ a pro děti v MŠ následovně:

 

ZŠ – BĚŽNÝ PROVOZ

MŠ – BĚŽNÝ PROVOZ

 

Více informací najdete se dozvíte v dokumentu INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021. který je ke stažení dole.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie dětí, žáků a studentů, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

 

  • Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin on-line, dílčí individuální podpora v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace atp.
  • Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit dítě, žák, student nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
  • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
  •  Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
  • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
  • Testování se neprování, pokud má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.
  • Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni.
  • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně.
  • Děti v MŠ ochranu úst používat nemusí.

 

Postup při testování:

 

·         Testování dětí, žáků, studentů i zaměstnanců bude probíhat pravidelně 1x týdně v případě antigenního testování (dle rozvrhu, který si určí daná škola, s odstupem minimálně dvou a maximálně tří dnů školního týdne).  

·         Testování žáků v ZŠ se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy ve třídě nebo v ranní družině. Žáci  se testují 1x týdně v pondělí.

·         Děti v MŠ se netestují.

·         V 1. a 3. třídách bude umožněna pomoc žákům s testováním za přítomnosti třetí osoby (zákonný zástupce či jiná pověřená osoba) za dodržení těchto opatření – rozestupy, desinfekce rukou při vstupu do školy, správně nasazený respirátor po celou dobu testování, třetí osoba po testování ihned opouští areál školy.

 

Výsledky testů a následné kroky:

 

Vyhodnocení testu:

·         Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Dítěti/žákovi/studentovi je umožněna účast na prezenční výuce (pokud není rozhodnuto jinak -viz “Výsledky a následní kroky“).

·         Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák či student zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.

·         Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

 

Postup v případě pozitivního výsledku:

 

·         V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných).

·         V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti, žáky a studenty, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných).

·         Nezletilý žák/dítě – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak dítě/žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.

Testování dětí vlastními testy

Testy musí být certifikované (seznam certifikovaných testů naleznete na stránkách ministerstva zdravotnictví, testy musí být neporušené, nelze testovat doma, ale přímo ve škole.

 

 

Stravování:

Pro distanční výuku: pouze odběr do jídlonosičů v době od 11:00 do 11:30 nebo 13:30 – 14:00.

Přihlášení a odhlášení obědů je nutné provést přes www.strava.cz (nebo mobilní aplikace) nebo telefonicky u vedoucí ŠJ.

 

 

S pozdravem

Mgr. Jindřich Daněk
ředitel školy
ZŠ a MŠ Bohuňovice
Pod Lipami 210 Bohuňovice

Tel.: 585 389 343
email: jindrich.danek@zsbohun.cz

 

www.zsbohun.cz